Naar de inhoud

Algemene Voorwaarden.

Ants Connect

1. Toepassingsgebied
1.1. Deze algemene voorwaarden (de “Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle leveringen van Diensten en/of Deliverables en alle offertes en/of Overeenkomsten die hierop betrekking hebben, door Ants Connect BV, een Belgische vennootschap met zetel gevestigd te 9000 Gent, Wiedauwkaai 23/L en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer BTW BE 0679.723.738 (RPR Gent, afdeling Gent) en alle Verbonden Vennootschappen van Ants Connect BV (hierna gezamenlijk “Ants Connect”). Enkel de vennootschap die de offerte opmaakt en/of de Overeenkomst aangaat of, bij gebreke aan een offerte of Overeenkomst, de Diensten levert, is hiervoor aansprakelijk, zonder enige hoofdelijke aansprakelijkheid van zijn Verbonden Vennootschappen. De Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle niet-contractuele verplichtingen of aansprakelijkheid in hoofde van Ants Connect als gevolg van de levering van Diensten.
1.2. Deze Voorwaarden gelden met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden die door de partij die een van de in artikel 1.1 vermelde leveringen bestelt of ontvangt (hierna de “Klant”) op welk ogenblik ook worden meegedeeld en zelfs als die voorwaarden bepalen dat alleen deze van toepassing zijn, behoudens indien Ants Connect eventuele afwijkende voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. Behoudens uitdrukkelijk anderszins overeengekomen, geldt een eventuele afwijking uitsluitend voor de specifieke offerte, Overeenkomst, opdracht of levering waarvoor deze afwijking werd overeengekomen. In geval van tegenstrijdigheid tussen de bijzondere voorwaarden overeengekomen met de Klant en de Voorwaarden, zullen de bijzondere voorwaarden schriftelijk overeengekomen met de Klant voorrang hebben.
1.3. Door het plaatsen van een bestelling bevestigt de Klant effectief kennis genomen te hebben van de Voorwaarden en er zich onherroepelijk aan te onderwerpen.
1.4. De Voorwaarden bevatten voor Ants Connect steeds inspanningsverbintenissen, geen resultaatsverbintenissen.

2. Definities en interpretatie
2.1. In deze Voorwaarden hebben de volgende gedefinieerde termen de volgende betekenis:

Achtergrondrechten Ants Connect

betekent alle Intellectuele Eigendomsrechten die vóór de datum waarop de Overeenkomst gesloten werd, reeds eigendom waren van Ants Connect, in licentie gehouden werden door Ants Connect of anderszins reeds in zijn bezit waren, of die gedurende de samenwerking tussen Partijen doch onafhankelijk van deze samenwerking ontwikkeld werden door Ants Connect

Deliverables

betekent alle Diensten, oplossingen, websites, documentatie, producties of andere deliverables die Ants Connect levert aan de Klant onder een Overeenkomst

Diensten

betekent de diensten die Ants Connect verstrekt aan de Klant in toepassing van een Overeenkomst

Intellectuele Eigendomsrechten

betekent alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten, inclusief auteursrechten, naburige rechten, handelsmerken, handelsnamen en logo's, modellen, softwareprogramma's, handleidingen en andere documentatie, knowhow, alle elementen van tekst, afbeeldingen, foto's, multimedia en audiovisueel materiaal en de "look and feel" van Deliverables

Overeenkomst

betekent elke overeenkomst, offerte of elk ander document tussen de Klant en Ants Connect voor de uitvoering van een opdracht. Deze Voorwaarden maken deel uit van een dergelijke overeenkomst, in aanvulling op de specifieke voorwaarden van de overeenkomst. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op een dergelijke

Partijen

betekent Ants Connect, de Klant en elke andere persoon die partij is bij een Overeenkomst indien van toepassing

Tarieven

betekent de tarieven voor de Diensten en/of Deliverables, zoals uiteengezet in de Overeenkomst

Verbonden Vennootschap

betekent, met betrekking tot een juridische entiteit, elke persoon of entiteit die de controle heeft over, die wordt gecontroleerd door, of die onder gezamenlijke controle staat met die entiteit in de zin van artikel 1:20 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

Voorgrondrechten

betekent alle Intellectuele Eigendomsrechten die door Ants Connect voor de Klant zijn geschreven, ontwikkeld of gegenereerd op grond van een Overeenkomst

Werkdag

betekent elke dag uitgezonderd zaterdag en zondag die geen wettelijke bankenfeestdag is in België

2.2. De bijlagen bij een Overeenkomst maken er integraal deel van uit (de “Bijlagen”). Elke verwijzing naar een Overeenkomst omvat een verwijzing naar de Bijlagen en omgekeerd. In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van een Overeenkomst, de Bijlagen en/of huidige Voorwaarden, geldt volgende voorrangsregel: (1) de Overeenkomst – (2) de Bijlagen – (3) de Voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in de Overeenkomst (waarbij de hoger gerangschikte documenten voorrang hebben boven de lager gerangschikte documenten). In geval van tegenstrijdigheid tussen één of meerdere bepalingen in de contractuele documenten van dezelfde rangorde of tussen opeenvolgende versies van de contractuele documenten, prevaleert het meest recente document.
2.3. De hoofdingen in een Overeenkomst zijn uitsluitend bedoeld ter informatie en geven op geen enkele manier de bedoeling van Partijen weer. Zij zullen bij de interpretatie van de Overeenkomst niet in aanmerking genomen worden.
2.4. Verwijzingen naar het enkelvoud zullen ook verwijzingen inhouden naar het meervoud en omgekeerd, wanneer dit vereist wordt uit de context.
2.5. Alle termijnen vermeld in een Overeenkomst zullen van middernacht tot middernacht berekend worden. Deze zullen een aanvang nemen op de dag volgend op de dag waarop de gebeurtenis die de termijn doet ingaan heeft plaatsgevonden. De vervaldag is in de termijn begrepen. Indien de vervaldag een zaterdag, zondag of een officiële feestdag in België is, zal de vervaldag uitgesteld worden tot op de volgende werkdag. Tenzij hierin anders bepaald, zullen alle termijnen berekend worden in kalenderdagen. Alle termijnen die meerdere maanden (of jaren) duren, zullen worden berekend vanaf de dag in de maand (of het jaar) waarin de gebeurtenis die de termijn doet ingaan heeft plaatsgevonden, tot de avond vóór dezelfde dag van de volgende maand(en) (of jaar (jaren)) (“van de zoveelste tot de dag vóór de zoveelste”).
2.6. Tenzij anders bepaald, wordt in elke referentie naar een vaste tijd van de dag, Brusselse tijd bedoeld.

3. Totstandkoming van de Overeenkomst
3.1. Alle offertes van Ants Connect zijn vrijblijvend, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke vermelding van het tegendeel. Offertes van Ants Connect zijn niet langer dan twee weken geldig. Ants Connect is slechts gebonden door een bestelling nadat deze schriftelijk bevestigd werd door Ants Connect.
3.2. De offerte opgemaakt door Ants Connect vormt, samen met deze Voorwaarden, vanaf aanvaarding van de offerte door de Klant (op welke manier dan ook: mondeling, per email, via bestelbon etc…) een bindende Overeenkomst tussen de Klant en Ants Connect.
3.3. Overeenkomsten kunnen tot stand komen door de loutere uitvoering van de opdracht door Ants Connect. In dat geval geldt de factuur als bewijs van de gesloten Overeenkomst, welke onderworpen is aan deze Voorwaarden.
3.4. Ants Connect behoudt zich te allen tijde het recht voor om zonder opgave van redenen opdrachten en/of bestellingen te weigeren.
3.5. De Klant kan geen rechten putten uit eerdere Overeenkomsten met Ants Connect, noch uit enig herhaald of repetitief karakter hiervan.

4. Uitvoering van de Overeenkomst
4.1. Ants Connect voert de Overeenkomsten naar best vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
4.2. Indien en voor zover de goede uitvoering van een Overeenkomst dit volgens Ants Connect vereist, heeft Ants Connect het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.3. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Ants Connect aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te weten dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een Overeenkomst, tijdig aan Ants Connect worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van een Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Ants Connect zijn verstrekt, heeft Ants Connect het recht de uitvoering van een Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.
4.4. Ants Connect is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Klant onjuiste en/of onvolledige gegevens verstrekte.

5. Leveringstermijnen
5.1. De verbintenissen aangegaan door Ants Connect betreffen inspanningsverbintenissen. Termijnen zijn dan ook steeds indicatief. Dit wil zeggen dat de datum van levering slechts als aanwijzing wordt opgegeven, maar dat deze Ants Connect niet bindt. Ants Connect zal de termijnen naar best vermogen in acht nemen. Mits redelijke motivering door Ants Connect, kan geen enkele vertraging in (op)levering aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van Ants Connect, noch tot het recht op verbreking van de Overeenkomst of op betaling van schadevergoeding ten voordele van de Klant, behoudens in geval van opzettelijke vertraging door Ants Connect.
5.2. Indien de Partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de Klant in gebreke blijft om informatie, documenten (tijdig) aan te leveren, indien de Klant bijkomende bestellingen plaatst, of door elke andere omstandigheid die niet toerekenbaar is aan Ants Connect en de tijdige oplevering onmogelijk maakt.

6. Extra werk
6.1. Ants Connect voert geen extra werk uit zonder dat vooraf te melden aan de Klant. De Klant ontvangt een nieuw prijsvoorstel of kiest ervoor om het extra werk in regie te laten uitvoeren aan een vooraf afgesproken uurtarief.
6.2. Tijdens de uitvoering van de opdracht kan de Klant aanpassingen, toevoegingen of correcties aan de opdracht voorstellen. Eventuele aanpassingen, toevoegingen of correcties op vraag van de Klant kunnen aanleiding geven tot een prijsaanpassing die wordt gecommuniceerd overeenkomstig artikel 6.1 van de Voorwaarden.

7. Klachten
7.1. De oplevering van Deliverables komt stilzwijgend tot stand, na afloop van acht (8) kalenderdagen na de datum van levering, welke datum gelijk is aan de datum van de factuur voor de geleverde Diensten, indien binnen deze termijn geen gebreken kenbaar gemaakt zijn. Oplevering is eenmalig en definitief. Gebreken dienen aan Ants Connect gecommuniceerd te worden per aangetekend schrijven, met verzendingsdatum uiterlijk binnen de in voormelde termijn van acht (8) kalenderdagen na de datum van levering.
7.2. Alle klachten, alsook opmerkingen en beperkingen in verband met de factuur en/of de daarop vermelde factuurvoorwaarden, dienen overeenkomstig artikel 9 van deze Voorwaarden aan Ants Connect kenbaar gemaakt te worden.

8. Onderaanneming en derden
8.1. De Klant aanvaardt dat Ants Connect voor de uitvoering van zijn verbintenissen beroep kan doen op de onderaannemers van zijn keuze.
8.2. Van zodra Ants Connect niet de vrije keuze van onderaannemer heeft, of van zodra tijdens de werken blijkt dat de Klant zich rechtstreeks tot de onderaannemer wendt, vervalt elke aansprakelijkheid van Ants Connect voor tussenkomsten van dergelijke derde partij, zodat eventuele navolgende facturatie uitsluitend als technische verwerking dient beschouwd te worden. De Klant kan het nakomen van zijn eigen verbintenissen ten overstaan van Ants Connect niet afhankelijk stellen van stukken, gegevens of berekeningswijzen die te maken hebben met het contract van onderaanneming, behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen.
8.3. Zonder afbreuk te doen aan enige andere bepaling van deze Voorwaarden, kan Ants Connect uit hoofde van het in gebreke blijven van enige onderaannemer of leverancier nooit gehouden zijn tot meer dan datgene waartoe zijn leveranciers en onderaannemers ten opzichte van Ants Connect gehouden zijn, of ten belope van de waarborg die hem zelf werd verstrekt.
8.4. De Klant verbindt er zich toe om gedurende de looptijd van de Overeenkomst met Ants Connect alsook gedurende een periode van 6 (zes) maanden na afloop ervan, geen rechtstreekse en/of onrechtstreekse relatie (anders dan via Ants Connect) aan te gaan met de onderaannemers en/of leveranciers van Ants Connect waarmee de Klant in uitvoering van de betrokken opdracht bekend is geraakt en dit voor zover dergelijke rechtstreekse relatie betrekking zou hebben op hetgeen behoort tot de activiteiten van Ants Connect. Indien de Klant niettegenstaande dit verbod inbreuk maakt op deze clausule, is zij aan Ants Connect een vergoeding verschuldigd die gelijk is aan één jaar omzet die door de Klant wordt gegenereerd bij de betreffende onderaannemers en/of leveranciers.

9. Tarieven, facturatie en betalingsvoorwaarden
9.1. De bestekken en prijsoffertes van Ants Connect zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen (inclusief energieprijzen) en wisselkoersen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behoudt Ants Connect zich het recht voor de prijzen aan te passen. Ants Connect informeert de Klant van de voorgenomen prijsaanpassing.
9.2. Alle Tarieven die in een Overeenkomst zijn vastgelegd, zijn gebaseerd op de schattingen van Ants Connect van het bedrag en de eenheidsprijs van de manuren en andere middelen die nodig zijn om de Deliverables op te leveren onder de Overeenkomst. Als de Klant op enig moment opdracht geeft tot een wijziging in de reikwijdte van de Deliverables die van invloed is op het bedrag of de eenheidsprijs van de benodigde middelen, dan kan Ants Connect de Tarieven dienovereenkomstig aanpassen (cf. artikel 6.2 van de Voorwaarden). Indien een gevraagde wijziging of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Ants Connect de Klant hierover voorafgaandelijk informeren. Ants Connect kan voortgaan op de instructies van elke persoon binnen de organisatie van de Klant die met Ants Connect werkt aan de uitvoering van de Overeenkomst.
9.3. Ants Connect is te allen tijde gerechtigd om de Tarieven voor een bepaalde Deliverable te factureren in schijven die de voortgang in de Deliverable weerspiegelen.
9.4. Behalve indien anders overeengekomen, zijn de facturen van Ants Connect betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum en op de zetel van Ants Connect.
9.5. Behalve indien anderszins vermeld, zijn alle Tarieven en andere tarieven vermeld in een Overeenkomst exclusief belastingen. Indien er een belasting over de toegevoegde waarde of een gelijkaardige belasting wordt geheven op deze Tarieven, zal de Klant deze belasting betalen bovenop deze Tarieven.
9.6. Kortingen gegeven aan de Klant en alle andere bedragen verschuldigd door Ants Connect aan de Klant (of aan enige Verbonden Vennootschap van de Klant) mogen, naar goeddunken van Ants Connect, worden gecompenseerd met de sommen die de Klant aan Ants Connect (of aan enige Verbonden Vennootschap van Ants Connect) verschuldigd is. Alle bedragen verschuldigd door de Klant aan Ants Connect dienen te worden betaald zonder compensatie.
9.7. Elke betwisting betreffende de facturen dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij aangetekende brief te worden geformuleerd binnen acht dagen na ontvangst van de factuur, bij gebreke waaraan de facturen geacht worden aanvaard te zijn. Geen enkele reden, zoals bv. het indienen van een betwisting, ontheft de Klant van zijn betalingsverplichtingen, zelfs niet gedeeltelijk.
9.8. Indien de Klant een factuur (of enig ander bedrag dat verschuldigd is in toepassing van een Overeenkomst) verschuldigd aan Ants Connect, geheel of gedeeltelijk niet betaalt op de vervaldag, op gelijk welke basis, zal het openstaand bedrag, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd worden met een verwijl intrest gelijk aan 12% per jaar, te rekenen vanaf de vervaldag tot aan de algehele betaling. Elke begonnen maand zal als een volledige maand worden beschouwd. Daarenboven zal de Klant een forfaitaire schadevergoeding aan Ants Connect verschuldigd zijn, gelijk aan het hogere bedrag van ofwel (i) 15% van het nog openstaande bedrag ofwel (ii) 250 €, onverminderd het recht van Ants Connect om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.
9.9. Bij laattijdige betaling door de Klant zoals omschreven in artikel 9.8 van de Voorwaarden, zullen andere nog niet vervallen schuldvorderingen van Ants Connect of van een aan Ants Connect Verbonden Vennootschap, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden. Indien Ants Connect verscheidene schuldvorderingen heeft tegen de Klant en de Klant een gedeeltelijke betaling uitvoert, strekt de gedane betalingen steeds ter aflossing van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen. Ants Connect heeft het discretionaire recht om te beslissen op welke schuldvordering deze betaling zal worden aangerekend, zelfs al vermeldt de Klant dat de betaling betrekking heeft op een andere factuur.
9.10. Indien de Klant of gelijk welke met de Klant Verbonden Vennootschap een factuur (of enig ander bedrag verschuldigd aan Ants Connect of een aan Ants Connect Verbonden Vennootschap), geheel of gedeeltelijk niet betaalt op de vervaldag, heeft Ants Connect het recht, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de verdere dienstleveringen op te schorten of te annuleren, onverminderd zijn recht op schadevergoeding.

10. Overmacht
10.1. Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van Ants Connect opgeschort. Ants Connect is bijgevolg niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of de niet uitvoering van zijn verbintenissen omwille van de overmacht.
10.2. Voor de toepassing van deze Voorwaarden en elke andere Overeenkomst, offerte of elk ander document waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, wordt overmacht gedefinieerd als elke gebeurtenis die niet te wijten is aan zijn fout en die de uitvoering van de verbintenissen van Ants Connect onmogelijk maakt, bemoeilijkt of vertraagt met inbegrip van maar niet beperkt tot de volgende omstandigheden: elke daad van God, oorlog, burgeroorlog, mobilisatie, invasie, bezetting, revolutie, rebellie, vijandelijkheden, terrorisme, brand, explosie, storm, hevige windstoten, overstroming, bliksem, mist, (werk)stakingen, lock out, tekort aan personeel, maatregelen van overheidswege, transportbelemmeringen, storing in de dienstverlening van de internetaanbieders, nalatigheid van leveranciers, epidemie, diefstal en materieelbreuk.
10.3. Indien Ants Connect voor de uitvoering van zijn verbintenissen afhankelijk is van derden, zijn de in dit artikel vermelde bepalingen eveneens toepasbaar ingeval de overmacht zich voordoet bij deze derden.
10.4. Indien de periode van overmacht langer dan twee maanden duurt, zijn Partijen gerechtigd eenzijdig de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat een van deze Partijen in dat geval gehouden is tot enige schadevergoeding. In dat geval is Ants Connect ontheven van zijn verplichtingen zonder enige aansprakelijkheid tot schadevergoeding tegenover de Klant en zonder enig recht van de Klant om uitvoering van de verplichtingen te eisen.
10.5. Indien Ants Connect, voor of ten tijde van de opschorting of beëindiging, zijn verplichtingen gedeeltelijk heeft voldaan, zal de Klant het pro rata gedeelte van de totale prijs dat overeenstemt met de geleverde Diensten verschuldigd zijn.

11. Hardship
11.1. In geval dat uitzonderlijke omstandigheden buiten de controle van Ants Connect de respectievelijke rechten en plichten van Ants Connect en de Klant wijzigen ten nadele van Ants Connect door een excessieve verhoging van de contractuele verplichtingen van Ants Connect (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de toename van de kosten voor arbeid, energie en/of materiaal), zullen de Partijen op verzoek van Ants Connect in gezamenlijk overleg de tussen hen geldende voorwaarden aanpassen, teneinde het oorspronkelijke evenwicht van rechten en verbintenissen te herstellen, rekening houdend met de respectieve belangen van beide Partijen.
11.2. In geval de Partijen geen overeenkomst bereiken met betrekking tot het herstel van het evenwicht binnen een periode van dertig (30) dagen volgend op de datum van het verzoek van Ants Connect, zal Ants Connect gerechtigd zijn om, naar eigen goeddunken, de Overeenkomst waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn bij aangetekende brief te beëindigen zonder enige aansprakelijkheid. Indien Ants Connect, ten tijde van de beëindiging, zijn verplichtingen gedeeltelijk heeft voldaan, zal de Klant een pro-rata gedeelte van de totale prijs dat overeenstemt met de geleverde Diensten verschuldigd zijn.

12. Beëindiging
12.1. Lopende Overeenkomsten van onbepaalde duur kunnen door Partijen voortijdig beëindigd worden, per schriftelijke kennisgeving en mits in acht name van een opzegtermijn van een maand. Alle geleverde prestaties en gedane kosten zijn in ieder geval verschuldigd en zullen worden gefactureerd bij het einde.
12.2. Lopende Overeenkomsten van bepaalde duur zijn niet voortijdig opzegbaar.
12.3. Ants Connect kan elke Overeenkomst waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder voorafgaande ingebrekestelling, opzeggingstermijn of schadevergoeding en zonder afbreuk te doen aan enige andere rechten of rechtsmiddelen van Ants Connect, geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang beëindigen lastens de Klant door het versturen van een aangetekend schrijven aan de Klant, in de volgende gevallen:
− indien de Klant in gebreke blijft om één van zijn verbintenissen uit te voeren (hetzij zijn verbintenissen onder de Overeenkomst waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, hetzij alle andere verbintenissen ten opzichte van Ants Connect of de aan Ants Connect Verbonden Vennootschappen);
− indien de Klant een wijziging van controle ondergaat in de zin van artikelen 1:14-1:18 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen; of
− indien de Klant in staat van faillissement wordt verklaard, in vereffening wordt gesteld, voorlopige staking van betaling aanvraagt of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest of gerechtelijk akkoord aanvraagt of enige andere collectieve maatregel ten opzichte van hem wordt aangevraagd of genomen die erop gericht is de Klant tegen zijn schuldeisers te beschermen.
12.4. In de voorgaande gevallen kan Ants Connect ook de uitvoering van zijn verbintenissen geheel of gedeeltelijk opschorten.
12.5. In de in artikel 12.3 van de Voorwaarden genoemde gevallen, worden de door de Klant aan Ants Connect verschuldigde bedragen die nog niet vervallen zouden zijn, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, opeisbaar. Daarenboven zal de Klant Ants Connect vrijwaren en schadeloosstellen voor elke vorm van schade die Ants Connect lijdt als gevolg van de beëindiging of opschorting, zoals doch niet beperkt tot winstderving.
12.6. In geval van beëindiging zoals voorzien in deze bepaling, zal de Klant gehouden zijn alle door Ants Connect geleverde of ter beschikbaar gestelde goederen die eigendom zijn van Ants Connect binnen de 24 uur na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving door Ants Connect aan Ants Connect terug te bezorgen.
12.7. In geval van beëindiging of opschorting in overeenstemming met artikel 12.3 van de Voorwaarden is Ants Connect niet aansprakelijk voor welke vorm van schadevergoeding dan ook jegens de Klant.

13. Aansprakelijkheid
13.1. Ants Connect is enkel aansprakelijk voor de bewezen schade die het rechtstreeks gevolg is van zijn bewezen fout. Ants Connect kan in geen enkel geval aansprakelijk gehouden worden voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, gevolgschade, incidentele schade van welke aard ook (met inbegrip van maar niet beperkt tot advocatenkosten, expertisekosten, gederfde inkomsten of winsten, verlies van contracten, verlies van verwachte besparingen, verlies van zaken of goodwill, verlies of beschadiging van gegevens, de kosten voor het verkrijgen van vervangende goederen of diensten of reputatieschade, schade geleden door derden of schadeclaims van derden en/of soortgelijke schade).
13.2. Ants Connect is ontheven van elke aansprakelijkheid in de volgende gevallen: overmacht zoals bepaald in artikel 10 van de Voorwaarden, nalatigheid (inclusief opzet of zware fout) van derden en/of van de Klant, en/of het niet of onjuist meedelen van gegevens of instructies door de Klant en/of door derden. Indien de nalatigheid zich voordoet bij leveranciers of onderaannemers van Ants Connect zal Ants Connect zich inspannen om de gevolgen hiervan zo veel mogelijk te beperken en de Klant een zo goed mogelijke alternatieve oplossing aan te bieden.
13.3. Elke aansprakelijkheid van Ants Connect is onderworpen aan de voorwaarde dat de Klant Ants Connect schriftelijk op de hoogte brengt van de feiten die aanleiding hebben gegeven tot de schade, zo snel mogelijk na de vaststelling ervan en in elk geval binnen één maand na de vaststelling ervan. De kennisgeving dient minstens de juridische en feitelijke basis van de vordering te bevatten, in een redelijke mate van detail, en een inschatting van het bedrag van de schade.
13.4. Niets in deze Voorwaarden zal het recht van Ants Connect beperken om gelijk welk bedrag van de Klant te vorderen wanneer de Klant mede schuldig is aan nalatigheid of inbreuk op een Overeenkomst.
13.5. De Klant zal alle redelijke maatregelen nemen om het effect van Ants Connects nalatigheid of schending van de verplichtingen te beperken (indien van toepassing) en de kosten die door Ants Connect gedragen moeten worden te minimaliseren.
13.6. Indien Ants Connect overeenkomstig deze Voorwaarden aansprakelijk gehouden kan worden, is de aansprakelijkheid van Ants Connect in ieder geval beperkt tot het laagste bedrag van de volgende bedragen: (i) het bedrag betaald door de Klant aan Ants Connect gedurende de zes (6) maanden voorafgaand aan het schadegeval, (ii) het bedrag effectief uitgekeerd door de verzekering van Ants Connect in toepassing van zijn beroepsverzekeringspolis of (iii) 50.000,00 euro. Deze aansprakelijkheidsbeperking is cumulatief en derhalve van toepassing op alle schadeoorzaken bij de uitvoering van de Diensten of levering van de Deliverables aan de Klant onder de Overeenkomst. Zij is van toepassing op alle rechtsvorderingen en verplichtingen tezamen, inclusief maar niet beperkt tot, elke vordering wegens contractbreuk en/of nalatigheid.

14. Intellectuele eigendom
14.1. Partijen dienen alle Intellectuele Eigendomsrechten van de andere Partij of van een derde partij te eerbiedigen.
14.2. Niets in deze Voorwaarden kan worden opgevat of uitgelegd als een overdracht van de Achtergrondrechten van Ants Connect aan de Klant. Het voorgaande geldt, zelfs al worden deze Achtergrondrechten van Ants Connect gebruikt door Ants Connect in het kader van de Overeenkomst met de Klant.
14.3. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen in de Overeenkomst, blijft Ants Connect de titularis van de Voorgrondrechten die rusten op alle, in uitvoering van de opdracht gecreëerde schetsen, ontwerpen, afbeeldingen, ideeën, teksten of enig ander materiaal dat door Intellectuele Eigendomsrechten wordt beschermd of documentatie die in het kader van de opdracht werd gecreëerd, inclusief het afgeleverde resultaat en ongeacht de voorlopige of definitieve aard daarvan. Bij de definitieve oplevering van de Deliverables en op voorwaarde dat het Tarief volledig conform de overeengekomen betalingsvoorwaarden wordt betaald, zal aan de Klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht worden verleend om de Achtergrondrechten en de Voorgrondrechten te gebruiken voor zover noodzakelijk voor het functioneren van de Deliverables en de raadpleging daarvan door hun beoogde gebruikers.
14.4. Ants Connect heeft het recht om deze Voorgrondrechten of enig ander materiaal dat, of documentatie die in het kader van de opdracht werd gecreëerd ook te gebruiken voor de uitvoering van opdrachten voor derden, zonder dat Ants Connect bedrijfsspecifieke informatie met derden deelt.
14.5. Het is de Klant slechts toegestaan om het door Ants Connect geleverde resultaat van de opdracht te gebruiken voor de verbetering van eigen marketingactiviteiten. Een afwijkend gebruik is niet toegestaan behoudens mits voorafgaande schriftelijke toestemming van Ants Connect.
14.6. De Klant erkent dat Ants Connect bij de levering van de prestaties mogelijk adviseert om beschermde tools van derden te gebruiken. Echter, het gebruik van dergelijke tools van derden kan onderhevig zijn aan bepaalde beperkingen.

15. Bescherming van persoonsgegevens
De verwerking van persoonsgegevens van de Klant en andere contacten gebeurt in overeenstemming met de privacyverklaring van Ants Connect welke beschikbaar is via Legal.

16. Vertrouwelijkheid
16.1. De volgende informatie zal worden beschouwd als vertrouwelijk: alle informatie (in welke vorm ook, over Ants Connect of over enig ander onderwerp) die door de Klant wordt verkregen van Ants Connect naar aanleiding van deze Voorwaarden en/of naar aanleiding van elke Overeenkomst, offerte of ander document waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn.
16.2. De Klant zal de in artikel 16.1 vermelde informatie behandelen als vertrouwelijk en deze niet geheel of gedeeltelijk bekendmaken zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Ants Connect. De Klant maakt zich sterk dat zijn Verbonden Vennootschappen en de bestuurders, werknemers, aangestelden en adviseurs van zichzelf en van hem Verbonden Vennootschappen deze verplichting zullen naleven.
16.3. De volgende handelingen houden echter geen schending in van de in artikel 16.2 vermelde verplichting: (i) de bekendmaking door de Klant in het geval van een gerechtelijke procedure en/of arbitrageprocedure ingesteld door de ene partij tegen de andere in de mate dat een bekendmaking strikt noodzakelijk is voor de procedure, en (ii) de bekendmaking in het geval en in de mate dat dit voor de Klant strikt noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen. In dit laatste geval zal de Klant met Ants Connect overleggen, voor zover redelijkerwijze mogelijk, alvorens aan deze verplichting te voldoen.
16.4. Overtreedt de Klant de vertrouwelijkheidsverplichting uit dit artikel 16, dan verbeurt de Klant ten behoeve van Ants Connect een onmiddellijk opeisbare forfaitaire schadevergoeding van 15.000,00 euro per overtreding, meer een bedrag van 2.500,00 euro per dag dat de overtreding blijft voortduren, zonder voorafgaande ingebrekestelling en onverminderd het recht van Ants Connect om de werkelijk geleden hogere schade middels gerechtelijke weg in te vorderen.
16.5. De verplichtingen opgenomen in dit artikel 16 kennen eveneens nawerking na de beëindiging van de Overeenkomst tussen Ants Connect en de Klant en dit gedurende een periode van drie jaar na de beëindiging

17. Afwervingsverbod
De Klant zal gedurende de looptijd van zijn samenwerking met Ants Connect geformaliseerd middels een Overeenkomst en tot één jaar na de beëindiging van de Overeenkomst die hen bindt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ants Connect, geen (ex-)werknemers, (ex-)vertegenwoordigers, (ex-)bestuurders, (ex-)managers of (ex-)dienstverleners van Ants Connect, die betrokken zijn/waren bij de uitvoering van de betrokken Overeenkomst, in dienst nemen of voor zich laten werken, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks (met Verbonden Vennootschappen), benaderen voor dit doel of aanbevelen voor tewerkstelling bij derden of Verbonden Vennootschappen. Indien de Klant niettegenstaande dit verbod inbreuk maakt op deze clausule, is zij aan Ants Connect een vergoeding verschuldigd die gelijk is aan één jaar brutosalaris of vergoeding van de (ex-)werknemers, (ex-)vertegenwoordigers, (ex-)bestuurders, (ex-)managers of (ex-)dienstverleners van Ants Connect.

18. KMO Portefeuille
Ants Connect is een erkende dienstverlener van de KMO – Portefeuille. Indien de Klant beroep wenst te doen op de KMP-portefeuille is het de volledige verantwoordelijkheid van de Klant om alle relevante informatie voor het aanvragen van de subsidie terbeschikking te stellen van Ants Connect. Indien de informatie onjuist, onvolledig of laattijdig aangeleverd wordt, zijn de gevolgen hiervan voor rekening van de Klant. In geen enkel geval ontslaat een vergissing of fout van de Klant, deze van zijn verplichting tegenover Ants Connect. In dit geval gaat de Klant er expliciet mee akkoord om eventuele onrechtmatige subsidiering terug te betalen en/of eerder welke andere schade te vergoeden.

19. Overige bepalingen
19.1. Indien één of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden en/of van enige Overeenkomst met betrekking tot de levering van Diensten en/of Deliverables door Ants Connect nietig, onwettig of onafdwingbaar verklaard zouden worden, zal deze nietigheid, onwettigheid of onafdwingbaarheid de geldigheid van de andere bepalingen niet aantasten. In dit geval zullen Partijen zich inspannen om onmiddellijk en te goeder trouw een geldige bepaling overeen te komen ter vervanging van de nietige, onwettige of onafdwingbare bepaling die het (economische) doel en de strekking van de te vervangen bepaling zo dicht mogelijk benadert.
19.2. De Klant mag zijn rechten en verplichtingen onder een Overeenkomst niet overdragen op welke wijze ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ants Connect. Ants Connect heeft het recht om zijn rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden en/of enige Overeenkomst waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn over te dragen aan een Verbonden Vennootschap of aan derden, zoals bijvoorbeeld aan een financiële instelling met het oog op factoring, en om onderaannemers aan te duiden om zijn Diensten geheel of gedeeltelijk uit te voeren.
19.3. De verhouding tussen Partijen zal in geen geval beschouwd worden als een partnerschap, een joint venture of elke andere vereniging tussen de Partijen, noch zal een Partij beschouwd worden als de uitvoeringsagent of de werknemer van de andere.
19.4. Behoudens anderszins overeengekomen, zijn de rechten van Ants Connect onder deze Voorwaarden en/of enige Overeenkomst waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn cumulatief met zijn wettelijke rechten.
19.5. Indien Ants Connect nalaat om van deze Voorwaarden en/of enige Overeenkomst waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, de strikte naleving door de Klant te eisen, zal dit niet beschouwd worden als een verzaking door Ants Connect van het recht om op elk moment de strikte naleving te eisen.
19.6. Ants Connect behoudt zich het recht voor de Voorwaarden te wijzigen indien daartoe voldoende objectieve (lees: niet louter discretionaire) redenen voor zijn, onder schriftelijke kennisgeving daarvan aan de Klant. Dit laat echter de kernbedingen van de Overeenkomst, zoals aard, prijs, omvang en inhoud onverlet. De nieuwe Voorwaarden treden onmiddellijk in werking vanaf hun kennisgeving aan de Klant.
19.7. Tenzij anders is overeengekomen, heeft Ants Connect het recht om te verwijzen naar de Klant in zijn marketing en redelijke informatie over de aard van de samenwerking van Ants Connect met de Klant te onthullen.

20. Geschillen en rechtsmacht
20.1. Partijen zullen in eerste instantie een gerezen geschil in onderling overleg proberen op te lossen.
20.2. Deze Voorwaarden en de Overeenkomst tussen de Klant en Ants Connect, en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien, worden beheerst door het Belgisch recht.
20.3. Alle geschillen tussen Partijen behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van het arrondissement Gent, afdeling Gent.